POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

DEFINICJE

 

 1. APLIKACJA – aplikacja Techcode Mobile. Oprogramowanie przeznaczone na urządzenia mobilne, służące do obsługi szafomatów Techcode RFID.

 

 1. ADMINISTRATOR DANYCH, USŁUGODAWCA – firma Techmark L. Ogłoza, S. Zdziechowski sp.j., adres prowadzenia działalności: ul. Piotrkowska 10/12, 95-070 Aleksandrów Łódzki, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000005619 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS, NIP 726-000-22-12 , REGON 470513221, adres poczty elektronicznej: sklep@techmark.com.pl, numer telefonu: +48 42 712 17 95.

 

 1. USŁUGOBIORCA, UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca z usług oferowanych drogą elektroniczną przez Usługodawcę przy wykorzystaniu Aplikacji mobilnej Techcode Mobile. Aby korzystać z Aplikacji, Użytkownik musi posiadać Konto Użytkownika.

 

 1. USŁUGA – Usługa świadczona Użytkownikowi przez Usługodawcę drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt.4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. Zm.).

 

 1. KODEKS CYWILNY- Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. Zm.).

 

 1. POLITYKA PRYWATNOŚCI- zbiór zasad dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników Aplikacji.

 

 1. RODO- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

 1. INFORMACJE OGÓLNE
 2. Niniejszy dokument opisuje politykę prywatności aplikacji mobilnej ”Techcode Mobile”, zwanej dalej „Aplikacją”.
 3. Dane Użytkownika Aplikacji przetwarzane są przez firmę Techmark L. Ogłoza, S. Zdziechowski sp.j. wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000005619 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS, NIP  726-000-22-12, REGON 470513221, adres prowadzenia działalności: ul. Piotrkowska 10/12, 95-070 Aleksandrów Łódzki, będącą w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników Administratorem danych osobowych u rozumieniu Ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 4. Instalując Aplikację i zakładając Konto Użytkownika, Użytkownik dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 5. Dane wprowadzone w aplikacji Użytkownika nie są widoczne ani dostępne w innych Aplikacjach, przypisanych do innych Użytkowników.
 6. INFORMACJE O GROMADZONYCH DANYCH
 7. Podczas używania Aplikacji, oprócz danych wprowadzonych przez Użytkowników, w sposób automatyczny mogą być również zbierane dane dotyczące:
  – koordynatów geograficznych,
  – danych technicznych urządzenia,
  – typu systemu operacyjnego.
 8. Wszystkie dane przesyłane przez sieć Internet są szyfrowane w celu uniemożliwienia ich odczytania. Aplikacja stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione.
 9. Wszystkie dane przechowywane są na serwerach znajdujących się na terenie Unii Europejskiej.
 10. Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
  a) w celu utworzenia i zarządzania Kontem Użytkownika,
  b) zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i korzystania z Aplikacji,
  c) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Usługodawcę lub podmioty, z którymi Usługodawca zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy (art. 6 ust. 1 lit. f  RODO) jak np.:
  – archiwizacja danych i dokumentowanie dopełnienia obowiązków związanych z ochroną danych osobowych,
  – przygotowywanie wewnętrznych statystyk i analiz na potrzeby marketingu i rozwoju Aplikacji.
 11. Państwa dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.

 

III. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH
Powierzone firmie Techmark dane osobowe będą/ mogą zostać przekazane:

– organom uprawnionym do otrzymania danych osobowych Użytkowników na podstawie przepisów prawa,

– dostawcom systemów informatycznych i usług IT uczestniczącym w procesach koniecznych do zapewnienia technicznego działania Aplikacji i zapewnienia trwałości danych, dane mogą zostać skopiowane zwielokrotnione i przechowywane na serwerach znajdujących się w serwerowniach obsługiwanych przez podmioty trzecie, świadczących usługi przechowywania i zabezpieczania danych dla Usługodawcy,

– firmom wykonującym usługi dla Usługodawcy na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 1. DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH
  W każdej chwili mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania,  usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wysyłając taką informację na adres techmark@techmark.com.pl.
 2. DODATKOWE INFORMACJE
  W przypadku braku zgody na niniejszą Politykę prywatności, prosimy nie instalować Aplikacji lub odinstalować Aplikację.

Wszelkie pytania lub wątpliwości dotyczące Polityki prywatności należy zgłaszać pod adresem techmark@techmark.com.pl

 1. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Każdego Użytkownika Aplikacji obowiązuje aktualna Polityką prywatności. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności poprzez opublikowanie i powiadomienie Użytkowników o nowej polityce prywatności.