INNOWACJE W MŚP

innowacje w msp

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020

 

II: INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA

 

II.3: ZWIĘKSZENIE KONKURENCYJNOŚCI MŚP

 

II.3.1: INNOWACJE W MŚP

 

Nazwa Wnioskodawcy: TECHMARK L.OGŁOZA S.ZDZIECHOWSKI SPÓŁKA JAWNA

 

 

 

Wartość kosztów kwalifikowanych projektu: 6 802 000,00 PLN

 

Okres realizacji: 2016-07-01– 2017-09-30

 

 

 

Projekt dotyczy wdrożenia wyników przeprowadzonych we własnym zakresie prac B+R i uruchomienia na ich podstawie wytwarzania znacząco ulepszonych, w stosunku do obecnie wytwarzanych na rynku towarów. Produkty te to meble ze zintegrowanymi elementami elektronicznymi. W ramach prac B+R opracowano produkt i technologię jego wytworzenia. Innowacyjny produkt posiadał będzie, odróżniające go od obecnie dostępnych, w tym:

 

W projekcie zrealizowany zostanie zakup najnowszych na rynku rozwiązań technicznych w zakresie ciecia i gięcia, a także wprowadzane zmiany do procesu malowania. Dodatkowo projekt wymaga dobudowy budynku.

 

Założenia projektu i spodziewane rezultaty powodują, że projekt przyczynia się do realizacji celu Osi II RPO WŁ na lata 2014-2020 jakim jest Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka w tym celu szczegółowego: Zwiększenie zastosowania innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP. Realizacja projektu w obszarze wdrożenia przeprowadzonych prac B+R jaki i zastosowanie najnowszych technologii przełoży się na zwiększenie innowacyjności w przedsiębiorstwie oraz zwiększenie dynamiki jego rozwoju. Zaplanowane w ramach projektu działania są zgodne z celem Działania II.3 Zwiększenie konkurencyjności MŚP Poddziałanie II.3.1 Innowacje w MŚP bezpośrednio przyczyniając się̨ do podwyższenia konkurencyjności oraz rozwoju przedsiębiorstw w województwie łódzkim.

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

 

 

Kontakt w sprawie inwestycji współfinansowanych z Unii Europejskiej:

 

Gabriel Uciński

 

Tel: + 0048-42-712-17-95 (w. 31)

 

Email:  gabriel@techmark.com.pl