fbpx

DOFINANSOWANIA

UNIJNE

1) WDROŻENIE INNOWACYJNYCH SZAF

z zaimplementowana technologią RFID UHF do ewidencji zawartości

Firma TECHMARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ uzyskała dotację z Unii Europejskiej na projekt pn.:
„Wdrożenie przez Techmark innowacyjnych szaf z zaimplementowaną technologią RFID UHF do ewidencji zawartości”.

Projekt dotyczy wdrożenia w działalności Techmark wyników prac B+R zrealizowanych samodzielnie w ramach projektu 1.1 POIR i wprowadzenia na rynek innowacji produktowej w postaci szaf metalowych z ewidencja zawartości z wykorzystaniem technologii RFID UHF. Rezultatem będzie innowacyjny zasadniczo ulepszony produkt w postaci metalowych szaf z zaimplementowaną technologią RFID UHF, która umożliwia pełną identyfikację zasobów składowanych w  szafie i rejestruje pobrania i zwroty.

Zasadnicze ulepszenia w tych produktach dotyczą m.in. wyższej skuteczności odczytu dla dużej liczby tagów (ponad 1000), wysokiej szczelności elektromagnetycznej a także możliwości dopasowania formy produktu do specyficznych oczekiwań klienta (szafa z częścią wspólną i szafa z ewidencją w skrytkach). Produkty te przeznaczone będą do ewidencji oznaczonych tagami RFID UHF zasobów (narzędzia, sprzęt komputerowy, chemia, ubrania, dokumenty i inne) a nowe funkcje umożliwią lepsze zaspokojenie potrzeb rynkowych.

Projekt będzie realizowany w ramach modułu wdrożenia innowacji w ramach którego nastąpi rozbudowa budynku produkcyjno magazynowego (ul. Kaczeńcowa, Łódź) wraz z zakupem niezbędnego do produkcji innowacyjnych produktów centrum gnącego. 

Z projektu korzystać będą pracownicy, którzy uczestniczą w procesach powstawania nowych produktów i osoby zarządzające innowacjami w przedsiębiorstwie Techmark Sp z o.o. Docelowo z nowoczesnych produktów, które zostaną wprowadzone na rynek, będą mogli korzystać klienci firmy w Polsce i za granicą.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Wartość projektu : 10 407 263,70 PLN

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 2 599 095,00 PLN

2) DOTACJE NA INNOWACJE

Wdrożenie technologii produkcji metalowych wyrobów meblowych z grafiką

Wdrożenie technologii produkcji metalowych wyrobów meblowych z grafiką

Nr projektu: WND-POIG.08.02.00-10-008/12

Nazwa Beneficjenta: Leszek Ogłoza Sławomir Zdziechowski Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „TECHMARK” spółka jawna.

Wartość projektu: 7 371 000,00 PLN

Udział Unii Europejskiej: 3 400 000,00 PLN

Okres realizacji: 20.02.2014 – 30.06.2015

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

3) INNOWACJE W MŚP

Regionalny program operacyjny województwa łódzkiego na lata 2014-2020

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020

 

II: INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA
II.3: ZWIĘKSZENIE KONKURENCYJNOŚCI MŚP
II.3.1: INNOWACJE W MŚP

Nazwa Wnioskodawcy: TECHMARK L.OGŁOZA S.ZDZIECHOWSKI SPÓŁKA JAWNA

Wartość kosztów kwalifikowanych projektu: 6 802 000,00 PLN

Okres realizacji: 2016-07-01– 2017-09-30

Projekt dotyczy wdrożenia wyników przeprowadzonych we własnym zakresie prac B+R i uruchomienia na ich podstawie wytwarzania znacząco ulepszonych, w stosunku do obecnie wytwarzanych na rynku towarów.

Produkty te to meble ze zintegrowanymi elementami elektronicznymi. W ramach prac B+R opracowano produkt i technologię jego wytworzenia. W projekcie zrealizowany zostanie zakup najnowszych na rynku rozwiązań technicznych w zakresie ciecia i gięcia, a także wprowadzane zmiany do procesu malowania. Dodatkowo projekt wymaga dobudowy budynku.

Założenia projektu

Założenia projektu i spodziewane rezultaty powodują, że projekt przyczynia się do realizacji celu Osi II RPO WŁ na lata 2014-2020 jakim jest Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka w tym celu szczegółowego: Zwiększenie zastosowania innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP. Realizacja projektu w obszarze wdrożenia przeprowadzonych prac B+R jaki i zastosowanie najnowszych technologii przełoży się na zwiększenie innowacyjności w przedsiębiorstwie oraz zwiększenie dynamiki jego rozwoju. Zaplanowane w ramach projektu działania są zgodne z celem Działania II.3 Zwiększenie konkurencyjności MŚP Poddziałanie II.3.1 Innowacje w MŚP bezpośrednio przyczyniając się̨ do podwyższenia konkurencyjności oraz rozwoju przedsiębiorstw w województwie łódzkim.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Kontakt w sprawie inwestycji współfinansowanych z Unii Europejskiej:


Gabriel Uciński

Tel: + 0048-42-712-17-95 (w. 31)
Email:  gabriel@techmark.com.pl

4) WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

III Oś Priorytetowa: Gospodarka innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Działanie III.2:    Podnoszenie innowacyjności konkurencyjności przedsiębiorstw

Nazwa Beneficjenta:    TECHMARK L.OGŁOZA S.ZDZIECHOWSKI SPÓŁKA JAWNA

Tytuł projektu: „Wzrost konkurencyjności Firmy dzięki poszerzeniu zdolności produkcyjnych rozwojowi oferty produktowej i zastosowaniu innowacyjnej technologii”

Wartość projektu: 2.680.260,00 PLN

Okres realizacji: 01.12.2012 – 30-09-2014

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Kontakt w sprawie inwestycji współfinansowanych z Unii Europejskiej:

Marcin Zdziechowski
Tel.: 42 276 63 11
e-mail: marcin.z@techmark.com.pl

5) WDROŻENIE INTERNETOWEGO SYSTEMU KLASY B2B

Integracja procesów biznesowych we współpracy z kooperantami.

Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B w spółce Techmark integrującego procesy biznesowe we współpracy z kooperantami

 

Nazwa Beneficjenta: Leszek Ogłoza Sławomir Zdziechowski Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „TECHMARK” spółka jawna

Numer projektu: WND-POIG.08.02.00-10-008/12

Tytuł projektu: „Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B w spółce Techmark integrującego procesy biznesowe we współpracy z kooperantami”

Wartość projektu: 465 400,00 PLN

Udział UniiEuropejskiej: 272 440,00 PLN

Okres realizacji: 01.04.2012 – 30.11.2013

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka: www.poig.gov.pl

Instytucjia Zarządzająca: www.mrr.gov.pl
Instytucjia Pośrednicząca: www.mswia.gov.pl i www.parp.gov.pl
Strona poświęcona działaniu: www.web.gov.pl

6) ROZWÓJ PRODUKTÓW W OPARCIU O RFID

Badania nad opracowaniem produktów o nowych funkcjach użytkowych

Tytuł projektu: Badania nad opracowaniem produktów o nowych funkcjach użytkowych.

 

Budżet projektu: 1 490 231.96 PLN

Źródła finansowania: Środki własne a także dotacja w ramach działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

Okres realizacji 01.09.2017  – 30.09.2018

 

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnych produktów wykorzystujących technologię radiowych identyfikatorów RFID m.in. do kontroli dostępu. Innowacyjny produkt zakłada implementacje Interentu rzeczy dla potrzeb usprawnienia procesów gospodarowania majątkiem (dokumenty, narzędzia, wyposażenie) i organizacji procesów zarządzania zasobami.

Projekt realizowany w 4 etapach przez 13 miesięcy w okresie 01.09.2017–30.09.2018.

W projekcie zakłada się weryfikacje zgłoszonej do ochrony patentowej własnej technologii i jej implementacje w nowych produktach.

Planowane nowe rozwiązania w sposób istotny poszerza możliwości wykorzystania technologii RFID w produktach do przechowywania zasobów. Szczegóły dotyczące funkcjonalności produktów a także realizowanych prac badawczo-rozwojowych będą aktualizowane wraz z postępami w realizacji projektu

7) OPRACOWANIE BIUREK I STOŁÓW PRZEMYSŁOWYCH

O udoskonalonych właściwościach w zakresie ergonomii

Tytuł projektu: Opracowanie biurek i stołów przemysłowych o udoskonalonych właściwościach w zakresie ergonomii

 

Projekt realizowany w ramach Działania 1.2 „Sektorowe Programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Koszty kwalifikowalne

Dofinansowanie

Badania przemysłowe

1 281 333.69

961 000.27

Prace rozwojowe

1 154 069.28

577 034.64

Razem

2 435 402.97

1 538 034.91

 

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnych produktów w postaci biurek i stołów przemysłowych o ulepszonych właściwościach w obszarze ergonomii i komfortu oraz bezpieczeństwa dla użytkowania

Produkty te opierały się będą na nowej konstrukcji w tym opracowanych siłownikach liniowych, które pozwolą użytkownikom końcowym na pełne dostosowanie miejsca pracy i wygodną zmianę pozycji pracy w ciągu dnia w celu najmniejszego obciążenia układu kostna szkieletowego i redukcji innych negatywnych czynników związanych z m.in. siedzącym trybem pracy. Konstrukcje te dostosowane będą także do potrzeb osób z ograniczeniami ruchowymi.

Innowacyjny produkt rozwiąże problemy i ograniczenia, jakie występują w obecnych wyrobach natury technicznej, a także poszerzą możliwości w obszarze wzornictwa.

Projekt realizowany w 5 etapach przez 21 miesięcy w okresie 01.12.2017 – 31.08.2019.

W rezultacie projektu powstanie pełna linia biurek z regulowaną wysokością, w tym także z dostosowaniem do potrzeb osób z ograniczeniami ruchowymi, a także stołów przemysłowych o różnym przeznaczeniu.

8) ZASTOSOWANIE FAL RADIOWYCH

w meblach metalowych

Tytuł projektu: „Badania nad zastosowaniem fal radiowych w meblach metalowych”

 

Wartość projektu: 3 914 262,50 PLN

Dofinansowanie projektu z UE 2 126 446,25 PLN
Źródła finansowania: Środki własne a także dotacja w ramach działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Okres realizacji: 01.10.2019 – 31.01.2023

 

Rezultatem projektu będzie innowacyjny, zasadniczo ulepszony produkt – metalowe szafy z zaimplementowaną technologią RFID UHF, która umożliwia pełną identyfikacje zasobów składowanych w szafie i rejestruje pobrania i zwroty.

 

Zasadnicze zmiany w tych produktach dotyczyć będą, z jednej strony wyższej skuteczności odczytu dla dużej liczby tagów (korzystnie do ponad 1000), a także zaimplementowania RFID UHF do ewidencji małych, szczelnych elektromagnetycznie przestrzeni metalowych odzwierciedlających skrytki w szafce. Produkty te przeznaczone będą do ewidencji dokumentów bądź wyposażenia (narzędzia, sprzęt komputerowy, chemia, ubrania, inne). Podstawową funkcją innowacyjnych produktów będzie przechowywanie zasobów, a implementacja RFID umożliwia w pełni automatyczny dozór i ewidencję zawartości szaf.

9) DOTACJA NA KAPITAŁ OBROTOWY

Dla TECHMARK L. Ogłoza S. Zdziechowski Spółka Jawna

Tytuł projektu: „Dotacja na kapitał obrotowy dla TECHMARK L. Ogłoza S. Zdziechowski Spółka Jawna”

 

Wartość projektu: 344 533.44 PLN 

Dofinansowanie projektu z UE 344 533.44 PLN

Nazwa Beneficjenta: TECHMARK L.OGŁOZA S.ZDZIECHOWSKI SPÓŁKA JAWNA

Cel projektu: Celem projektu jest wsparcie bieżącej działalności przedsiębiorstwa i zapewnienie płynności finansowej
w związku z epidemią COVID-19

Planowane efekty: Zachowanie płynności finansowej oraz ciągłości zatrudnienia działalności gospodarczej w okresie epidemii COVID- 19.

Dziękujemy

Dziękujemy za przesłanie zapytania. Odpowiedź na Twoje zgłoszenie zostanie przesłana niezwłocznie.

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Pozdrawiamy,
Zespół Techmark!